2 resultaten

NHL StendenLeraar Fries voltijddeeltijd Leeuwarden
Kiesto foar Leraar Fries by NHL Stenden Hogeschool dan draachst by oan de moderne kultuer yn Fryslân. Do nimst learlingen mei op aventoer troch de skiednis en fertelst se alles oer de taal en kultuer.
NHLLeraar Frysk voltijddeeltijd Leeuwarden
Do hast niget oan de Fryske taal en bist grutsk op it Frysk. As learaar Frysk nimst dyn learlingen mei nei de skiednis fan Fryslân en fertelst se oer de taal en kultuer.