Theologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben jodendom en christendom gemeenschappelijk?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56109
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Wat is de betekenis en waarde van een mensenleven? In de 21e eeuw is deze vraag actueler dan ooit, nu we worstelen met grote thema’s als de impact van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en wetenschappelijke sprongen in genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie. Waar begint menselijk leven en waar eindigt het? Is de mens meer waard dan planten of dieren? Theologie is een van de meest belangrijke kaders geweest van waaruit mensen over deze vragen hebben nagedacht. En ook nu zijn religieuze waarden van grote invloed op ethische vraagstukken.

In de opleiding Theologie bestudeer je het christendom, evenals het jodendom en de islam vanuit verschillende wetenschappelijke gezichtspunten: (kunst)geschiedenis, filosofie, psychologie, sociologie en taalkunde. Je kijkt naar hoe mensen reflecteren op hun geloof en hoe zij proberen God te begrijpen en bereiken via bijvoorbeeld heilige geschriften, rituelen en kunst. Je gaat je verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van deze religies en de wijze waarop zij, in onderlinge interactie, de huidige wereld hebben vormgegeven.

Je kunt deze opleiding ook in deeltijd doen.

Waarom aan de RUG?

awardKeuzegids topopleiding
2016
 • Al jaren Topopleiding volgens Keuzegids Universiteiten
 • Goede aansluiting op de predikantsmaster van de Protestants Theologische Universiteit (PThU).
 • Veel keuzemogelijkheden binnen het programma (vakken bij de PThU of bij Religiewetenschappen).
 • Intellectueel stimulerende omgeving binnen een brede openbare universiteit.
 • Gericht op alle Abrahamitische religies, dus incl. bestudering Islam / Koran.
 • Mogelijkheid om Arabisch te leren.
 • Persoonlijk onderwijs met intensieve begeleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet weergegeven schema met vakkenoverzicht is van de meest gekozen variant: PThU-traject met Grieks. Andere varianten:
 • Theologie exclusief Grieks: https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/THTH
 • Theologie inclusief Grieks: https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/THTHGR
 • Theologie inclusief PThU-traject, exclusief Grieks: https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/THTHPT
1e jaar De studie is opgebouwd uit vier varianten:
 • Theologie
 • Theologie met Grieks als je geen eindexamen Grieks hebt gedaan.
 • Theologie met PThU-vakken als voorbereiding op de predikantsmaster van de PThU
 • Theologie met PThU-vakken met Grieks

Het onderstaande schema met overzicht van de vakken gaat uit van de meest gekozen variant: PThU-traject met Grieks.
periode
1234
Hebreeuws 1
7.5 EC
Theologie: Concepten en Methoden
7.5 EC
Hebreeuws 2
7.5 EC
Hebreeuwse Bijbel en Antiek Jodendom
7.5 EC
Praktische Theologie (PThU)
7.5 EC
Exegese Oude Testament
7.5 EC
Religie en Filosofie
7.5 EC
Nieuwe Testament
7.5 EC
2e jaar In het tweede jaar krijg je altijd de vakken Exegese Nieuwe Testament; Christendom; Islam. Daarnaast volg je:

 • Theologie: Ethiek en Secularisatie; Koranisch Arabisch en/of keuzevakken Religiewetenschappen (RW)
 • Theologie met Grieks: Grieks; Ethiek en Secularisatie; keuzevak RW
 • Theologie met PThU-traject: Dogmatiek; Godsdienstpsychologie en -sociologie; Koranisch Arabisch of keuzevakken RW
 • Theologie met PThU-traject met Grieks: Dogmatiek; Godsdienstpsychologie en -sociologie; Grieks
periode
1234
Grieks 1
7.5 EC
Christendom tot de Reformatie
7.5 EC
Christendom vanaf Reformatie tot heden
7.5 EC
Grieks 2
7.5 EC
Psychologie en Sociologie van Religie
7.5 EC
Exegese Nieuwe Testament
7.5 EC
Dogmatiek (PThU)
7.5 EC
Islam: Geschiedenis, Bronnen en Praxis
7.5 EC
3e jaar In het derde jaar zijn er veel keuzemogelijkheden. In het eerste semester ga je voorsorteren op de master die je wilt gaan volgen. In het tweede semester volg je een facultaire specialisatieminor en schrijf je je afstudeerscriptie.

Opties eerste semester:
 • Theologie: Universitaire minor óf minor Geestelijke Verzorging óf Educatieve minor óf studie in het buitenland. Of keuzevakken Koranisch Arabisch, en vakken van Religiewetenschappen.
 • Theologie met PThU-traject: PThU minor.
periode
1234
Bijbelse Theologie (PThU)
7.5 EC
Historische Theologie (PThU)
7.5 EC
Interculturele Theologie (PThU)
7.5 EC
Theologische Ethiek (PThU)
7.5 EC
Afstudeerscriptie afstuderen
10 EC
Scriptieseminar afstuderen
5 EC
Specialisatie: Culturele Impact van Religie keuzevak
15 EC
Specialisatie: Geleefde Religie keuzevak
15 EC
Specialisatie: Joodse, Christelijke en Islamitische Oorsprong keuzevak
15 EC

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
35% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie
studielast
1 ECTS staat voor 28 uur. Een jaar bedraagt 60 ECTS aan studiepunten. Je hebt minimaal 12 contacturen per week, de rest bestaat uit zelfstudie.
studeren in het buitenland
De Bachelor Theologie heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa om daar een deel van de studie te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor een overzicht van onze exchange partners, zie: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities
exchange programs
 • Georg-August Universität Göttingen Georg-August Universität Göttingen - Duitsland
  Erasmus+ exchange partner
 • Gloucestershire University Gloucestershire University - Groot Brittanie
  Erasmus+ exchange partner.
 • Universität Regensburg Universität Regensburg - Duitsland
  Erasmus+ Exchange Partner
 • University of Bern University of Bern - Zwitserland
  Partner Swiss-European Mobility Programme SEMP
 • University of Helsinki University of Helsinki - Finland
  Erasmus+ exchange partner
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

studiebegeleiding
Om je te ondersteunen bij de studie zorgt de faculteit voor een studeerbaar rooster, een actieve studiebegeleiding door mentoren, docenten, student-assistenten en de studieadviseur, een snelle nakijktijd van tentamens en een goede bereikbaarheid van docenten en de studieadviseur. In het onderwijsprogramma van het eerste jaar zijn bovendien een aantal studievaardighedenmodules opgenomen met als doel je direct aan het begin van je opleiding het juiste studiegedrag aan te leren.
Tijdens de introductie maak je kennis met je mentoren en met de studieadviseur. De mentoren zijn ouderejaarsstudenten, die een speciale training hebben gekregen. Iedere mentorgroep telt maximaal tien eerstejaarsstudenten en twee mentoren. In acht bijeenkomsten maken de mentoren je wegwijs op de faculteit. Ook begeleiden en adviseren zij je bij het (leren) studeren. Daarnaast wordt je de gelegenheid geboden om aan de mentoren vragen te stellen of zaken voor te leggen die niet tijdens de groepssessies besproken kunnen worden. De studieadviseur voert aan het begin van het studiejaar met alle eerstejaarsstudenten een kennismakingsgesprek. Hierin komen je verwachtingen van de opleiding ter sprake en eventuele bijzondere omstandigheden. Alle eerstejaarsstudenten ontvangen vervolgens aan het eind van het eerste semester een uitnodiging voor een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur. Je kunt ook zelf contact opnemen met de studieadviseur als je studievertraging dreigt op te lopen. De studieadviseur kan je helpen bij je studieplanning, maar je ook op vertrouwelijke basis adviseren bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen.

honours-/excellence program Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 EC naast je reguliere bacheloropleiding van 180 EC en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9800

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld krijg je een uitnodiging voor een matchingsbijeenkomst begin juni. Als voorbereiding op deze bijeenkomst vul je een intakeformulier in, waardoor je voor jezelf nog eens op een rijtje zet waarom je voor deze studie kiest en wat je verwachtingen zijn. De informatie gebruiken we voor de studiebegeleiding in het eerste jaar. Tijdens de matchingsbijeenkomst kun je in een gesprek met de studieadviseur je vragen en dergelijke bespreken.
toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Mtoelaatbaar
hbo-pHBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot een studie. Voor de bacheloropleiding Theologie worden echter geen aanvullende eisen gesteld.
WO propedeusetoelaatbaar
studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 750studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

De stad

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.

aan het woord: studenten en docenten

Daniël Bos
Buiten je comfortzone durven stappen

Ik groeide op in een seculier gezin waar we nooit naar de kerk gingen toen ik jong was. Daarom was het ook een stap uit het gewone toen ik aankondigde theologie te studeren. Ik was begonnen met een studie geschiedenis, maar wilde toch liever iets waar ik wat mee kon als mens en niet alleen als professional. Ik wilde helpen aan de problemen die ik in de wereld zag: polarisatie, depressie en burn-outs.

Nu ik begin aan mijn tweede jaar kan ik zeggen dat deze thema’s meer naar voren komen in mijn studie dan ik had durven dromen toen ik de knoop doorhakte...
Iedereen is enthousiast over wat ze doen en dit levert niet alleen levendige gesprekken maar ook een soort broederschap op. Het feit dat de opleiding, samen met religiewetenschappen, een eigen faculteit heeft helpt hierbij enorm. Samen proberen we kennis en wijsheid te zoeken naar religie en religieuze overtuigingen, niet alleen in de grote religies maar in de zoektocht naar zingeving van iedere mens. Dat schept een duidelijke identiteit van de faculteit. Ik volg ook vakken aan de Protestantse Theologische Universiteit. Als katholiek-zijnde is dat misschien vreemd, maar het is voor mij deel van de taak als theoloog: om buiten je comfort-zone durven te stappen en je te verdiepen in hoe het geloof er bij anderen uitziet. Daarnaast geven de vakken aan de PThU heel veel diepgang in hoe het christendom zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is en welke rol je als dominee, geestelijk verzorger, of leraar je daarin mag hebben. Dat dit in samenwerking is met de wetenschappelijke opleiding aan de RUG is wat deze opleiding in Groningen zo speciaal maakt.


lees verder ...
Sara Kuijper
Perfecte balans tussen academie en praktijk

Bij theologie bestudeer je de grootste vragen van het universum: De vraag naar God en vooral, de vraag naar de relatie tussen mensen en God. Want of je nu zelf gelooft of niet, het idee dat God bestaat heeft de mensheid vanaf het begin sterk beïnvloed.

Je kunt geen theologie studeren zonder jezelf en je eigen ideeën te onderzoeken. Tegelijk is het heel verfrissend om in het nadenken over God een stap terug te doen, en op academisch niveau onderzoek te doen naar religieuze teksten en bewegingen...
Dat is waarom theologie mij blijft boeien. Ik heb altijd een erg brede interesse gehad. Voor ik mijn studiekeuze maakte, heb ik weet niet hoeveel folders gelezen, voorlichtingen bezocht en mensen gesproken. Ik houd van filosoferen, van nadenken over hoe de wereld werkt en in elkaar zit. Tegelijk wist ik ook toen al dat ik niet mijn hele leven in een studeerkamer wil doorbrengen. Ik wil mensen helpen, en ik wil ze uitnodigen om na te denken over wat ze werkelijk belangrijk vinden. Toen ik tijdens mijn lange zoektocht naar een studie per ongeluk bij een voorlichting theologie terecht kwam, vond ik daar de perfecte balans tussen academie en praktijk.Voor wie zelf overweegt om theologie te studeren, raad ik het van harte aan om eens een college mee te doen en te praten met studenten. We zijn een kleine, hechte gemeenschap van enthousiaste studenten en iedereen is van harte welkom!


lees verder ...
Mark de Jager
afgestudeerd in 2017 werkzaam als Predikant bij PKN
Alternatief bieden voor de prestatiemaatschappij

De manier waarop RUG en PThU samenwerken in de theologische bachelor- en masterprogramma's is uniek in de wereld. Aan de RUG krijg je een brede én diepgaande bacheloropleiding, die vanwege de brede universiteit interdisciplinair is ingebed en tegelijkertijd de rijkdom van een sterke niet-religieus-gebonden theologische faculteit meekrijgt. Daarbij stellen de vakken die je aan de PThU volgt je in staat om ook de rijkdom van christelijke theologie mee te krijgen.

...
Een hele eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Theologische reflectie kan debatten zoals bijvoorbeeld over aardbevingen in Groningen nieuwe dimensies geven en als Jonge Theoloog kan ik laten zien hoe dat werkt. Ik ga me vooral richten op twee thema’s: de geestelijke vorming en gezondheid van studenten en "het Goede Leven", de verlangens die mensen hebben en die hun keuzes inspireren. Studenten krijgen massaal burn-outs en lijden onder stress. Binnen de theologie zijn er gereedschappen voorhanden die een alternatief bieden voor de prestatiemaatschappij. De christelijke traditie leert ons dat falen mag, dat het goed is om tijd te nemen voor reflectie en dat je eigenwaarde niet afhangt van wat je presteert. Dat zijn waarden die enorm behulpzaam zijn om voor te houden in een maatschappij die zichzelf steeds voorbij rentAls je kijkt naar de doembeelden die apocalyptische films, klimaatdebatten en trendwatchers schetsen lijkt het er niet al te best voor te staan met dat Goede Leven en de toekomst van de mensheid. Maar juist het christelijke geloof biedt hier een tegengeluid in. Zorg voor de schepping is een christelijke kernwaarde en ook de gedachte dat er hoop is voor de wereld en dat het Goede overwint.Toen ik theologie ging studeren zag ik mijzelf niet in de kerk werken. Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs geven. Dat leek me wel wat. Maar pastoraat, kon ik dat wel? Praatte ik daarvoor niet te veel? Was ik niet te jong? Kon ik me niet beter verdiepen in ‘echte’ theologie? Toen ik tijdens mijn masteropleiding dan toch de gemeente in ging om pastorale gesprekken te voeren werd ik enorm op mijn plek gezet. Het bracht me tot het besef dat als theologie geen concrete basis heeft in zorg voor de ziel, dat theologie dan een dode wetenschap is. En zo ben ik dan toch predikant geworden.


lees verder ...
Sanne Werkman
werkzaam als Geestelijk Verzorger / Kerkelijk werker
Mijn eigen zingeving probeer ik niet uit het oog te verliezen

Meteen na mijn master Geestelijke Verzorging kreeg ik de kans om in een verpleeghuis te werken. Er volgde meer werk dankzij het netwerk dat ik tijdens mijn studie heb opgebouwd door commissies, mijn stage en student-assistentschap.

Ik werk nu één dag per week als geestelijk verzorger in Emmen, deels in een verpleeghuis met mensen met dementie, en deels in een verzorgingstehuis...
Tijdens mijn studie heb ik leren vergaderen, organiseren en nieuwe dingen opzetten. Dit blijkt nu erg nuttig in mijn werk als kerkelijk werker en geestelijk verzorger.Mijn eigen zingeving probeer ik niet uit het oog te verliezen. Ik ben dan ook erg blij met de mentoren die het werk mij biedt.


lees verder ...
Kaj van der Plas
afgestudeerd in 2007 werkzaam als Predikant en schrijver bij PKN
Predikant is, voor mij, een heel talig en verbaal beroep.

Na mijn predikantsmaster heb ik gesolliciteerd op een advertentie in 'Kerkinformatie'. In eerste instantie werd ik parttime predikant, maar later ook fulltime. Naast het predikantswerk werk ik ook zelfstandig als verhalenverteller, tekstschrijver en 'woordkunstenaar'. Ik hou van taal en van schrijven. Predikant is, voor mij, een heel talig en verbaal beroep. Daarnaast vind ik het leuk om leiding te geven, en als predikant heb je – samen met anderen – invloed op de koers van je gemeente.

...
Dit is van essentieel belang, en wordt ook extra waardevol bij grote levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld wanneer iemand komt te overlijden. Ik voer daarbij uitgebreide gesprekken met de familie. Dat gebruik ik als input voor de dankdienst voor zijn of haar leven. Een zorgvuldig en met aandacht vormgegeven afscheid heeft een sterke, heilzame werking voor nabestaanden. Daarbij is het belangrijk om je goed bij hun taal en geloofstraditie aan te sluiten.Maar predikantswerk zit niet alleen vol van betekenis, een werkweek kan ook zeer verschillende invalshoeken van je vragen. Zo ben ik onlangs in één week voorgegaan op zondag, heb ik het jaarconcert van de plaatselijke muziekvereniging gepresenteerd én samen met anderen een opzet gemaakt voor een nieuw beleidsplan-proces. Bij het laatste betrekken we de hele gemeente. En als predikant vergader je ook wat af: daarbij zijn de verschillende nevenactiviteiten die ik tijdens mijn studie heb ondernomen van grote waarde geweest.


lees verder ...
Dr. Andrew Irving
Wie profiteert van het gebruik van het verleden en hoe?

Wij mensen maken voortdurend gebruik van het verleden om iets te zeggen over wie we in het heden zijn: soms onbewust, soms heel bewust. Waar het bijzonder interessant wordt, is wanneer bijvoorbeeld voorheen gekoesterde locaties, landschappen, praktijken en objecten worden verwaarloosd, vergeten of met vernietiging worden bedreigd.

...
Bovendien zijn sommige activiteiten zelf (zoals het lopen van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella of het levend houden van een lokale danstraditie) manieren om 'de keten van herinneringen' in de gemeenschap in stand te houden - met andere woorden, misschien een andere manier van het 'beoefenen' van religie.Volgens recente cijfers brengen 300 miljoen toeristen jaarlijks een bezoek aan religieuze plekken. De grote culturele, politieke, religieuze en economische impact hiervan, en de impact op het milieu, vraagt de aandacht van overheidsorganen op alle niveaus, van private instellingen en musea en van toerisme- en infrastructuurspecialisten. Veranderende religieuze en culturele identiteiten en de houdbaarheid van religieus erfgoedbeheer op de lange termijn, maakt de vraag belangrijk: Hoe gaan we om met – en hoe behouden en communiceren we over – de overblijfselen van ons religieuze verleden?Ik geef vakken die te maken hebben met de materiële aspecten van religie: beeldende kunst, liturgische riten, boeken, muziek, objecten, materiële cultuur, architectuur en archeologie. Het bestuderen van materiële religieuze culturen helpt bij het ‘out of the box’ denken over het geleefde geloof. Het is de zorgvuldige en geduldige benadering van de omgang met alle materiële aspecten van religie die ik wil inbrengen in de collegezaal, bij veldwerk en bij onderzoek door studenten.


lees verder ...
Henk de Roest
Scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk

Samen met prof. Walton geef ik in het eerste jaar het prachtige vak Praktische Theologie. We doen samen onderzoek naar vier verschillende praktijken in de kerk en de zorg: 'geloof en spiritualiteit van kinderen', 'justitiepastoraat', 'macht in pastorale gesprekken' en ten slotte, 'preken over hoop'.

...
drie nieuwe vormen van kerkdiensten analyseren: Evensong, Psalmenvesper, Cantatedienst.Je leert in deze vakken om goed waar te nemen, en dat is de allereerste vaardigheid van een goede theologische onderzoeker. Daarna leer je om je waarnemingen te interpreteren, met behulp van theologische begrippen en sociaal-wetenschappelijke theorieën. Studenten hoop ik mee te geven, dat ze ontdekken dat ze scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk kunnen waarnemen en daarover zowel kunnen theologiseren als kunnen analyseren.Ik vind het vak Praktische Theologie fantastisch om te geven, omdat het boeiend is om samen met de naar schatting 3000 lokale kerken in Nederland onderzoek te doen en om theologiestudenten het vertrouwen te geven dat ze in een wijk- of dorpsgemeente of in de geestelijke verzorging als predikant bezielend leiding kunnen geven.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 RUG
Theologie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/6 Radboud Universiteit
Theologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/6 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/6 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/6 Tilburg University
Theologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Tilburg University
Theologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Theologie
Religiewetenschappen
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bacheloropleiding verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt, als je nog een masteropleiding doet. Dit kan aan dezelfde faculteit, elders aan de RUG of aan een andere universiteit.

De vervolgopleiding tot predikant of protestants Geestelijk Verzorger, kun je aan de PThU in Groningen volgen. Je kunt aan de RUG de 1-jarige masteropleiding Theology and Religious Studies volgen met de varianten:Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt, vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Kies je voor een masterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na het behalen van hun masterdiploma uit in zes duidelijke beroepsprofielen:
 • Zorg
 • Kerk
 • Overheid
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Cultuur

Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.

 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandig therapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker, veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatief medewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling.
 • Kerk: predikant of kerkelijk werker.
 • Media: journalist, redacteur

Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden als zelfstandig ondernemer in één van deze sectoren.

Bekijk onze alumnipagina om er achter te komen waar onze alumni zoal terecht zijn gekomen na hun afstuderen.

Als je docent wilt worden in het voortgezet onderwijs, raden we je aan om een educatieve master te volgen. Wil je predikant worden? Dan kun je met een bachelor Theologie doorstromen naar de predikantsmaster van de Protestantse Theologische Universiteit (PThu). De PThU is gevestigd in Groningen en Amsterdam.
aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityChristianity and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHebrew and Aramaic Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHebrew and Aramaic Studies+ 15 EC pre-master
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de godsdienstwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
RUGGeschiedenis Vandaag+ aanv. eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGPolitics, Organizations and Learning Histories+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenReligious Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologie part-time+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitTheology+ aanv. eisen
Amsterdam VUExploring a Disciplinegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInterreligious Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUPeace, Trauma and Religion part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPredikantsopleiding part-timegeen aanvullende eisen
RUGPast, Present and Future+ aanv. eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingevinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent godsdienst en levensbeschouwing
bron: StudieData

Contact

Studentvoorlichters

Deze Theologiestudenten vertellen je graag hoe het is om bij ons Theologie te studeren.

Kees van den Ende MA

studieadviseur

Drs. Thea de Boer

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite