Deze opleiding

Kiesto foar Leraar Fries by NHL Stenden Hogeschool dan draachst by oan de moderne kultuer yn Fryslân. Do nimst learlingen mei op aventoer troch de skiednis en fertelst se alles oer de taal en kultuer.

By ús folgesto in lytsskalige oplieiding. Der is in protte persoanlike oandacht foar dy as studint. By NHL Stenden Hogeschool witte dosinten wa ast bist. Harren doar stiet altyd foar dy iepen. Dyn kânsen op in baan binne goed. Ut ûnderfining witte wy dat elke studint dy't Frysk by ús studearre hat wurk krijt. Fraach en oanbod binne op de arbeidsmerk goed opinoar ôfstimd.

Ast foar de hbû-oplieding Learaar Frysk kiest, dan kiesto foar in ôfwikseljend stúdzjeprogramma. Fakynhâldike kennis en sosjale feardichheden steane yn dyn stúdzje sintraal. Fan tichtby makkest mei hoe't dyn learlingen har ûntjouwe. Mar ek as dosint ûntwikkelest dysels en bliuwst op 'e hichte fan wat ûnder jonge minsken libbet.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35144
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de NHL Stenden?

- Persoanlik kontakt
  • Oanslutende masteroplieding
  • Mear te witten komme oer dyn eigen taal en skiednis

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Yn it earste jier wurkest fuortdaliks oan projekten, yndividueel of tegearre mei de oare studinten. Foarbylden fan projekten binne: Byld fan it berop en It dramaprojekt.

Do ûndersikest ast geskikt bist foar it berop en de oplieding. Do sjochst hokker kennis en feardichheden fan belang binne foar in learaar en yn hoefier asto dêroan foldochst.
2e jaar As ferfolch op jier 1 silst dyn brede profesjonele basis ferdjipje en ferstevigje. Do makkest in eigen stúdzjeplan, begelaat troch de stúdzjeloopbaanbegelieder: wat ha ik nedich om in goede learaar te wurden en hoe pak ik dat oan?
3e jaar Oan 'e ein fan it tredde jier litst sjen datst by steat bist om oan de perioade fan ôfstudearjen te begjinnen. Do bepaalst yn hokker rjochting ast dy spesjalisearje wolst en litst sjen datst dyn byld fan it berop keppelje kinst oan dyn eigen hanneljen.
4e jaar Omdatst dit jier selsstannich op skoallen oan 'e slach bist, wurkest in soad mei kollega's gear oan it ferbetterjen fan dysels as dosint en it ferbetterjen fan it ûnderwiis. Do ferdjippest op dizze wize dyn fisy op it ûnderwiis en learst de teory te toetsen oan de praktyk. Oan 'e ein fan de oplieding toanst oan datst startbekwaam bist.

Njonken dyn lessen, ferrjochtest as profesjonalisearringstaak in praktykûndersyk op de skoalle dêrst lesjoust. Ek makkest in fakdidaktysk einwurkstik.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4alle domeinen

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 NHL Stenden
Leraar Frysk
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 NHL
Leraar Frysk
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Do wurdst oplaat ta learaar algemien ûnderwiis (hafû/twû) en learaar beropsûnderwiis (fmbû/mbû).
Do kinst lesjaan op it hafû/twû en fmbû/mbû.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baan
salaris na 1,5 jaar
kans op een vaste baan
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • docent
  • learaar
  • leraar
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite