Deze opleiding

Kiesto foar Leraar Fries by NHL Stenden Hogeschool dan draachst by oan de moderne kultuer yn Fryslân. Do nimst learlingen mei op aventoer troch de skiednis en fertelst se alles oer de taal en kultuer.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaB
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35144
By ús folgesto in lytsskalige oplieiding. Der is in protte persoanlike oandacht foar dy as studint. By NHL Stenden Hogeschool witte dosinten wa ast bist. Harren doar stiet altyd foar dy iepen. Dyn kânsen op in baan binne goed. Ut ûnderfining witte wy dat elke studint dy't Frysk by ús studearre hat wurk krijt. Fraach en oanbod binne op de arbeidsmerk goed opinoar ôfstimd.

Ast foar de hbû-oplieding Leraar Fries kiest, dan kiesto foar in ôfwikseljend stúdzjeprogramma. Fakynhâldike kennis en sosjale feardichheden steane yn dyn stúdzje sintraal. Fan tichtby makkest mei hoe't dyn learlingen har ûntjouwe. Mar ek as dosint ûntwikkelest dysels en bliuwst op 'e hichte fan wat ûnder jonge minsken libbet.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de NHL Stenden?

- Persoanlik kontakt
  • Oanslutende masteroplieding
  • Mear te witten komme oer dyn eigen taal en skiednis

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4alle domeinen

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 NHL Stenden
Leraar Fries
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 NHL
Leraar Frysk
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Do wurdst oplaat ta learaar algemien ûnderwiis (hafû/twû) en learaar beropsûnderwiis (fmbû/mbû).
Do kinst lesjaan op it hafû/twû en fmbû/mbû.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent
learaar
leraar
bron: StudieData

Contact

studie-informatie
E: studentinfo@nhlstenden.com
T: 088-991 7000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite