Deze opleiding

Jij wilt iets betekenen voor mensen die even geen grip meer hebben op hun leven. In de opleiding Social Work leer je hen te helpen zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te nemen.

Fenne is 11 jaar en is onder toezicht gesteld van de Jeugdbescherming. Als gezinsvoogd kijk jij mee met Fennes opvoeding.

Tanja en Lars zijn bekend bij de politie. Jij bespreekt in het wijkteam hoe zij op het rechte pad kunnen komen en blijven. Je praat met Tanja en Lars en hun ouders en helpt hen naar oplossingen te zoeken.

Peter is 38 jaar, licht verstandelijk beperkt en woont zelfstandig. Jij begeleidt hem in het voeren van zijn huishouding en zoekt met hem een vrijetijdsbesteding.

Jij hebt oog voor de kwaliteiten van mensen. Je werkt systematisch en doelgericht aan de aanpak en het voorkomen van problemen. Je hebt lef en verbeeldingskracht. Je bent zichtbaar, aanspreekbaar en betrokken en brengt daardoor mensen met elkaar in contact. Dit vraagt om creativiteit, ondernemerschap en analytisch vermogen.

Je leert vooral om mensen met elkaar te verbinden, hen in beweging te krijgen. Omdat samen doen en meedoen een groter gevoel van welzijn oplevert. Je hebt oog voor wat er leeft in een gemeenschap, niet alleen voor kwetsbare mensen. Ben je geslaagd dan ben je Bachelor of Social Work (BSW).
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatie's-Hertogenbosch
diplomaB SW Social Work
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34116
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De opleiding Social Work richt zich op empowerment en sociale rechtvaardigheid. Je wordt opgeleid tot een professional met een lerende, verantwoordelijke, ondernemende en onderzoekende houding.
Je ontwikkelt je tot een sociaal werker die mensen stimuleert om voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te zorgen. Je bent als sociaal werker iemand die kritisch en betrokken is, de actuele ontwikkelingen volgt, graag samenwerkt met anderen en het initiatief neemt.

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen Social Work 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch
Proefstuderen Social Work 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch
Proefstuderen Social Work 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe vakken worden zoveel mogelijk rond beroepsproducten vormgegeven. Er komen meerdere onderdelen samen in de vakken. Bijvoorbeeld in het vak invloeden op de levensloop vind je onderwerpen uit de ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en systeemtheorie.
Je kunt de programma's in jaar 3 en 4 in een andere volgorde volgen dan hierboven aangegeven.
Je sluit de opleiding af met een proeve van bekwaamheid. Dit is een allesomvattende toets. Hiermee toon je aan dat je alle eindkwalificaties hebt gehaald.
1e jaar De eerste 2 jaar vormen je tot een breed georiënteerde en breed inzetbare sociaal werker. Ieder semester staat er steeds 1 aspect van de sociaal werker centraal. Bijvoorbeeld het methodische of ondernemende aspect. Ook werk je aan je houding en vaardigheden. Je traint je zelfstandigheid en je gevoel voor verantwoordelijkheid. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.
periode
1234
Beroep sociaal werker
Context van het sociaal werk
Praktijkgericht onderzoek 1
Leergemeenschap
Open ruimte
Invloeden op de levensloop 1
Mens, Cultuur & Samenleving
Methodisch handelen 1
Praktijkgericht onderzoek 2
2e jaar In de loop van het tweede jaar maak je de keuze voor je specialisatie. Je kiest voor Zorg, Jeugd of Welzijn en Samenleving. In jaar 3 loop je stage en in jaar 4 kies je een minor van een half studiejaar. Hiermee kun jij je nog verder verdiepen of juist verbreden. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.
periode
1234
De kaders van het sociaal werk
Innovatie
Leiderschapsvaardigheden
Praktijkgericht onderzoek 3
Leergemeenschap
Open ruimte
Invloeden op de levensloop 2 stage
Methodisch handelen 2
3e jaar
periode
1234
Stage stage
Supervisie
4e jaar
periode
1234
Minor
Eindproject/scriptie afstuderen
Proeve van bekwaamheid afstuderen

minors

minor De GGZ Agoog

Je ontwikkelt met deze minor inzicht in psychopathologie en complexe persoonlijkheidsproblematiek. Je gaat stilstaan bij de impact die dit kan hebben op je cliënt en zijn of haar omgeving.

Je leert benaderingswijzen te kiezen die zoveel mogelijk ruimte bieden aan de eigen identiteit en het eigen probleemoplossend vermogen van de mensen die je helpt. Je leert hoe je tot inventieve oplossingen kunt komen.

En draagt daarmee bij aan het bedenken en uitvoeren van een best practice. Het unieke ontwikkelingsperspectief van de cliënt staat daarbij centraal.

Het programma bestaat uit meerdere leerlijnen: kennis over psychopathologie, inzicht in de impact daarvan en lessen in vaardigheden. De belangrijkste thema's zijn: volwassenen- en jeugdpsychiatrie. Forensische en transculturele psychiatrie en verslavingskunde

In de minor komen verschillende visies en benaderingswijzen aan bod. Je leert in trainingen hoe je motiverende gesprekken kunt voeren. Hoe je het sociale netwerk van je cliënt kunt analyseren. En hoe je kunt omgaan met cultuurverschillen, zelfverwonding of suïcidepogingen.

specialisatie Zorg

Je richt je op mensen met langdurige en complexe problematiek. Je ondersteunt en activeert. Je werkt daarbij samen met andere professionals, zoals psychologen en verpleegkundigen.

Sociaal werkers in de zorg houden zich bezig met de vraag hoe hun cliënten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Ze richten zich op mensen met langdurige of complexe problematiek. Bijvoorbeeld verstandelijke beperkingen, psychische kwetsbaarheid, lichamelijke problemen of ouderdom. De aandacht richt zich vooral op het ondersteunen en activeren van cliënten om sociaal te participeren. Zo veel mogelijk in hun eigen kracht. Met steun van hun eigen sociale netwerken.

Sociaal werkers in de zorg ondersteunen en bevorderen de ontwikkeling en het behoud van de capaciteiten en vaardigheden van hun cliënten. Het kunnen functioneren in verschillende sociale verbanden in de primaire leefomgeving, sociale netwerken en gemeenschappen is hierbij belangrijk. De hulpverlening vindt plaats bij cliënten thuis of binnen een zorginstelling. Sociaal werkers werken samen met andere professionals, zoals psychologen en verpleegkundigen.

specialisatie Jeugd

Als jeugdprofessional ben je breed inzetbaar. Je ondersteunt opvoeders en zorginstellingen. Je bevordert de ontwikkelingskansen van jeugdigen.

De sociaal werker in het jeugddomein - hier verder jeugdprofessional genoemd - bevordert de ontwikkelingskansen van jeugdigen om uit te groeien tot autonoom functionerende en participerende volwassenen. Dat doen ze door bedreigingen die deze ontwikkeling in de weg staan te voorkomen of weg te nemen.De jeugdprofessional leert deze jongvolwassenen om zelfstandig en gemotiveerd te handelen binnen hun omgeving en om constructief bij te dragen aan de samenleving.

Jeugdprofessionals zijn breed inzetbaar. Op verzoek ondersteunen ze opvoeders in gezinnen en zorginstellingen. Ze organiseren creatief jeugdwerk en grijpen, soms tegen de zin van ouders, diepgaand in de leefsituatie van jeugdigen in.
Soms bieden zij tijdelijk een passende, vervangende thuissituatie met een pedagogisch leefklimaat waar de jeugdige - en zijn of haar systeem – van kan leren. Zo dragen ze bij aan de culturele, persoonlijkheids- en burgerschapsvorming van jeugdigen. Het vertrouwen dat ouders het goede willen voor hun kinderen is daarbij het uitgangspunt.

specialisatie Welzijn en samenleving

Je leert mensen omgaan met de complexe veranderingen in de samenleving. Je houdt je bezig met vraagstukken over leefbaarheid, gezondheid, opvoeding en veiligheid, maar ook met kunst en sport.

Het uitstroomprofiel Welzijn en samenleving heeft als kernwoorden: ondersteunen, helpen, activeren, ontwikkelen en verbinden. Sociaal werkers die op dit terrein werken, houden zich bezig met vraagstukken over leefbaarheid, gezondheid, opvoeding, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, sport en kunst.

Deze groep sociaal werkers richt zich vooral op mensenrechten en op het bestrijden van onrechtvaardigheid en sociale ongelijkheid. Hij of zij doet dit door mensen in hun kracht te krijgen, vrij te maken en sociaal te veranderen. Met andere woorden empowerment, liberation en social change. Belangrijke aandachtspunten zijn bovendien: het bevorderen van burgerschap, sociale participatie of mensen leren omgaan met complexe veranderingen in de samenleving. Er is extra aandacht voor kwetsbare burgers, multiprobleemgezinnen en mensen uit lagere sociaal economische klassen.

In toenemende mate werken sociaal werkers in de wijk, maar ook in bedrijven, ziekenhuizen, scholen, woningbouwverenigingen, gevangenissen en reclasseringsorganisaties.

minor Dare2change

Onze samenleving zit in een dynamische tijd. De overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving vraagt vele veranderingen. Er zijn professionals nodig die dit aan willen gaan.

Je leert in deze minor hoe je kunt omgaan met veranderingen in de samenleving en hoe je ze actief kunt beïnvloeden. Je kiest een maatschappelijk vraagstuk. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, bestuur of infrastructuur. Je focust op kennis, vaardigheden, vraagstukken en reflectie.

Je past wat je geleerd hebt toe in de praktijk. Je gaat voor minimaal 96 uur aan het werk in een (semi) overheidsinstelling. Een burgerinitiatief. Of een andere praktijk die te maken heeft met de positie van burgers in de samenleving.

Je hebt direct contact met burgers en werkt samen met andere disciplines. Je kijkt wat er moet veranderen. Hoe je het veranderproces kunt inrichten. En wat dat betekent voor burgers en samenleving.

Je volgt verschillende leerlijnen: een kennislabyrint, sociale vraagstukken, veranderkundige vaardigheden en reflectie. Alles wat je leert komt samen in de veranderopdracht.

De inhoud wordt verzorgd door docenten sociale studies en lectoren die bij de minor betrokken zijn: Jeugd, Gezin en Samenleving en het Expertisecentrum Veiligheid.

minor Werken in een gedwongen kader

Deze minor gaat over het agogisch werken met cliënten in een gedwongen kader. Mensen die in opdracht van de rechter onder toezicht staan of worden begeleid.

Concreet gaat het om het leren werken binnen organisaties als de reclassering, het gevangeniswezen, jeugdreclassering, jeugdzorg, de kinderbescherming, TBS en justitiële verslavingszorg.
Deze minor is interessant voor jou als je meer wilt weten over de aanleiding voor delictgedrag, de achtergronden van mensen die zich schuldig maken aan kindermishandeling en de positie van kinderen in zulke situaties. Je verdiept je ook in de antwoorden die justitie en de maatschappij geven op dit soort zaken.
Een belangrijk onderdeel van de minor is het leren van vaardigheden. Zoals gesprekken voeren met mensen die niet zelf om hulp hebben gevraagd, maar de hulp opgelegd hebben gekregen van justitie. Of met mensen die zich agressief gedragen.

minor Werken met jeugd

Je werkt aan kennis, methodiek en praktijk van het werken met jeugd. Je leert onder meer over het puberbrein, diverse pedagogische invalshoeken, multiproblem gezinnen en de grenzeloze generatie.

Je volgt lessen en gastlessen over recht en ethiek, intercultureel hulpverlenen en systeemgericht werken. Verschillende methodieken komen aan bod. Zoals Triple-P, een Positief Pedagogisch Programma. En de Delta-methode, een methode bij gezinsvoogdij. Je doet ervaring op als tutor voor eerstejaars studenten en begeleidt twee gezinnen.

Je verdiept je in deze minor in de doelgroep jeugd. Je leert hoe je kinderen, jongeren en hun ouders kunt begeleiden. Daarbij ontwikkel je je talenten waar het gaat om doelgerichtheid, daadkracht en flexibiliteit. Ook belangrijk zijn invoelend vermogen en communicatievaardigheden.

Je leert de diverse problemen binnen de jeugdzorg beter kennen. Verdiept je in de doelgroep die jou interesseert. En leert hoe je jongeren of gezinnen met opvoedingsproblemen kunt begeleiden. Je maakt op verschillende manieren kennis met de praktijk. Zo vergroot je je kans op het vinden van werk met kinderen, jongeren of gezinnen in het (cultureel) maatschappelijk werk of binnen de sociaal pedagogische hulpverlening.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding duurt 4 jaar. Elk jaar is verdeeld in 2 semesters van 20 weken. De theorie komt aan bod in hoorcolleges. Deze pas je toe in projecten en opdrachten onder begeleiding van een docent. Er is veel aandacht voor de praktijk. Zo zijn de opdrachten waar je aan werkt vaak bestaande vraagstukken uit de zorg. Voor sommige vakken verwerk je de stof zelfstandig, maar de meeste tijd werk je in groepjes samen met andere studenten.
studeren in het buitenland
Jij wilt een deel van je studie volgen in het buitenland. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. We hebben contacten met organisaties in diverse landen. Je kiest bijvoorbeeld voor een stage in het buitenland. Je volgt een minor bij een buitenlandse onderwijsinstelling. Of doet een afstudeerproject in het buitenland. De medewerkers van het International Office van Avans kunnen je helpen met het aanvragen van een beurs.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
293kamerhuur in 's-Hertogenboschrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1161totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

2344 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
496 eerstejaars gestart in 2017
83% daarvan is vrouw
29028 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in 's-Hertogenbosch

16438studenten studerend
4627studenten woonachtig   
€ 293gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Avans
Social Work
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
496 eerstejaars
83% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/14 Avans
Social Work
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
496 eerstejaars
83% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/14 Fontys
Sociale Studies
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
243 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/14 HAN
Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/14 Hanze
Social Work
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/14 HHS
Social Work
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/14 HR
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
452 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 HvA
Social Work
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/14 Inholland
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
11/14 NHL Stenden
Social work
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 ProgreSZ
Social Work
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
13/14 Gereformeerde Hogeschool
Social Work
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
14/14 Zuyd
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Social Work aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Avans Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 3.9
aantal eerstejaars 339 353
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 67% 66%
diploma binnen 5 jaar 51% 45%
doorstuderen 10% 9%
werk op niveau in 1,5 jaar 57%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De vernieuwde opleiding Social Work biedt studenten een breed pakket aan kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan als sociaal werker. Je leert verbindingen te leggen in de samenleving. En hoe je kwaliteiten en talenten van mensen kunt aanboren en hun zelfregulerend vermogen versterkt. Als sociaal werker ga je uit van vragen uit de samenleving. Je biedt geen kant-en-klare oplossingen maar zet mensen in hun eigen kracht.
De opleiding Social Work richt zich sterk op profilering van jezelf als professional. Het curriculum, ons onderwijsprogramma, is nieuw en sluit optimaal aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityGlobal Communication+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Social Work part-time+ werkervaring
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityOnline Culture+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • (ambulant) jongerenwerker
 • begeleider in de geestelijke gezondheidszorg
 • begeleider van een educatief project voor spijbelaars
 • beleidsmedewerker bij een gemeente
 • buurtgerichte opvoedingsondersteuner
 • casemanager binnen het gevangeniswezen
 • coach van risicojongeren
 • coördinator binnen een brede school
 • hulpverlener in de verslavingszorg
 • hulpverlener voor ouderen
 • manager van een zorgboerderij
 • medewerker bij veilig thuis
 • medisch maatschappelijk werker
 • opbouwwerker in een buurt
 • pedagogisch medewerker in de jeugdhulpverlening of jeugdzorg
 • programmacoördinator in de recreatiesector
 • projectleider van buurtgerichte of stedelijke projecten
 • raadsonderzoeker bij de raad voor de kinderbescherming
 • reclasseringswerker
 • schoolmaatschappelijk werker
 • woonconsulent bij een woningcorporatie
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite