Deze opleiding

Jij hebt belangstelling voor de gebouwde omgeving. En bedenkt graag een goede inrichting. Bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling leer je gebieden en gebouwen ontwerpen, ontwikkelen en beheren.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30038
Met je creatieve, zakelijke én technische talent maak jij plannen voor een gebied. Bijvoorbeeld een nieuwe bestemming voor een oud industrieterrein. Of een onderhoudsplan. Je berekent wat het kost en oplevert. Ook adviseer je bij de besluitvorming. Als regisseur bepaal jij mede hoe een locatie, wijk of stad eruit ziet.

Jij bent een echte regelaar en hebt brede interesses. Je bent creatief, innovatief én zakelijk. Met deze eigenschappen bedenk je nieuwe concepten voor het gebied en de gebruiker. Je haalt het maximale uit beschikbare budgetten. Samenwerken en adviseren gaan je gemakkelijk af. Een complexe opdracht is voor jou een uitdaging. Als spin in het web tussen architect of bouwkundige, eindgebruiker en investeerder, weet je mensen mee te krijgen in je plannen.

Je ontwikkelt je tot professional in de wereld van locatie- en gebiedsontwikkeling. Je bedenkt, ontwerpt en realiseert de inrichting van een wijk of stad. Of zorgt ervoor dat deze aan de gebruikerseisen blijft voldoen. Je houdt rekening met technische, financiële en ruimtelijke mogelijkheden en levert zo je bijdrage aan een gezamenlijk project.

Ben je geslaagd, dan ben je ingenieur met de titel Bachelor of Science.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De opleiding werkt nauw samen met bedrijven. Vanaf het begin krijg je praktijkopdrachten en gastcolleges van professionals. Je gebruikt je creatieve, zakelijke én technische talenten. Je volgt vakken als stedenbouw en bouwkunde. Maar ook economie, management en recht. Het is een multidisciplinaire opleiding die vakgebieden combineert. Je leert samenwerken, adviseren en overtuigen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Je maakt kennis met ruimtelijke ontwikkeling. Je leert wat we moeten bouwen. Hoe een locatie blijft voldoen aan de eisen van bewoners en gebruikers. Je stelt financieringsplannen op en ervaart de rol van wet- en regelgeving. Je leert ook het gebouw en gebied in kaart brengen. Via excursies, een oriënterende stage gastcolleges en workshops leer je de praktijk goed kennen. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.
periode
1234
Vak: Duurzame inrichting bestaande woonomgeving
Projectvoorbereiding
Vak: Inleiding Ruimtelijke Ontwikkeling
Vak: Integrale Bouwtechniek traditionele woningbouw
Vak: Vooronderzoek Ontwerp voor een gebied
Vak: Omgaan met data
Talentontwikkeling
Project Ontwikkeling amfibische woning in een oud kanaal
Vak: English in the Built Environment
Vak: Onderzoeken en visualiseren
Evaluatieweek
Vak: Bouworganisatie en contractvorming
Voorbereiding oriënterende stage
Vak: Verkavelen en grondexploitatie
Vak: Maken bouwkundig rapport uitvoeringsmethoden
Vak: Statistiek
Extra vak mbo: English in the Built Environment
Oriënterende stage stage
2e jaar Je gaat dieper in op de (her)ontwikkeling van stedelijke gebieden, bouwmanagement en vastgoed. Je maakt plannen en bent de regisseur van het team dat projecten realiseert. Daarbij zijn architecten, aannemers, juristen en verkeerskundigen betrokken. Maar ook gebruikers van het gebied en omwonenden. In het derde jaar kies je een specialisatie en loop je stage. In jaar 4 kies je een minor. Hiermee ga jij je nog verder verdiepen of juist verbreden. Je sluit je opleiding af met een afstudeerproject.
periode
1234
Vak: Bouworganisatie en contractvorming
Vak: Financiële rekenkunde
Vak: Initiëren en herbestemmen
Vak: Opname en taxatie
Projectvoorbereiding
Talentontwikkeling
Project Herbestemming en strategisch vastgoedbeheer
Vak: English in the Built Environment
Evaluatieweek
Vak: Projectvaardigheden
Vak: Bouweconomie
Vak: Conceptontwikkeling
Vak: Ondernemingsfinanciering en -recht
Project Gebiedsontwikkeling
Vak: Netwerken & Acquisitie
3e jaar
periode
1234
Stage stage
Specialisatie: keuzevakken
Project of onderzoek in de specialisatie
4e jaar
periode
1234
Minor naar keuze
Afstudeerproject afstuderen

minors

specialisatie bij Ruimtelijke ontwikkeling

In de loop van het derde jaar kies je een specialisatie. Deze bestaat uit een vakkenpakket naar keuze en een speciaal project.

Je kiest een speciaal vakkenpakket bij de vaardigheden die je bij de opleiding ontwikkelt. Of een verbredend pakket met bouwkundige en civieltechnische onderwerpen. Hierbij krijg je vakken met een bepaald thema en een praktijkopgave. Bijvoorbeeld klimaatverandering in de openbare ruimte of well-being: de mens in de gebouwde omgeving. Je hebt de vrijheid om je eigen pad te kiezen.

specialisatie Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing

Deze specialisatie gaat over een van de grootste ruimtelijke uitdagingen van deze tijd: de herontwikkeling en herbestemming van vastgoed en infrastructuur. Het liefst zo duurzaam mogelijk.

Daarmee bedoelen we het toekomstbestendig maken van de bebouwde omgeving met oog voor kwaliteit, onderhoudsvriendelijkheid en flexibiliteit.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken aan het project Verduurzaming bestaande infrastructuur en bebouwing. Dat doe je met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

specialisatie Klimaatverandering in de openbare ruimte

Deze specialisatie gaat over de effecten van klimaatverandering op de ruimtelijke ontwikkeling, de weg- en waterbouw en de bebouwde omgeving. De focus ligt op de rol van de techniek daarin.

Er staat een actuele praktijkcasus centraal, waarin klimaatverandering problemen veroorzaakt in de openbare en bebouwde omgeving in een regio of gemeente. Je gaat in gesprek met een civiel of bouwkundig ingenieursbureau, het waterschap, de gemeente of provincie en woningcorporaties. Kortom, met organisaties die met elkaar moeten samenwerken om duurzame oplossingen te vinden om de klimaatverandering tegen te gaan. Jouw inzet helpt hen daarbij.

In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Vervolgens werk je 10 weken met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Klimaat. Met een groep van 7 medestudenten los je een probleem op voor een bedrijf.

specialisatie Well-being: de mens in de gebouwde omgeving

Deze specialisatie gaat over het bouwen aan een groene, gezonde, duurzame omgeving, waarin mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven.

Onderwerpen als binnenklimaat, binnenstedelijk klimaat, 'frisse' scholen, healing environment, gezond in de stad, fijnstof, geluid, licht, temperatuur en levensloopbestendig bouwen komen hierbij aan bod. Je focust je op het verbeteren van het leef- en leerklimaat in een school of het leefklimaat in een woonwijk. Je werkt aan vraagstukken als: 'Wat is het geluidsniveau van een ruimte en hoe is dit te verbeteren voor betere leerprestaties?' Of: 'Hoe kunnen we verkeersroutes in een wijk duurzaam verbeteren en hoe beïnvloedt dat de leefbaarheid?'.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling werk je vervolgens 10 weken aan het project Well-being. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

minor Drowning Cities (Engelstalig)

De Nederlandse aanpak van waterproblemen in stedelijke woongebieden is wereldberoemd. In deze Engelstalige minor onderzoek je wat de 'Dutch approach' inhoudt.

In de 'Dutch approach' staan duurzaamheid, ruimte voor de rivier, building with nature en het poldermodel voor overleg centraal. Je leert hoe je dit toepast op een internationaal project, waarbij je rekening houdt met cultuurverschillen en sociaal-economische aspecten. Je ontwikkelt zo je technische én interculturele vaardigheden.

Je volgt workshops met onderwerpen die van belang zijn voor de uitvoering van het project. De workshops komen tot stand in samenwerking met bedrijven en lectoraten.

Voorbeelden zijn:

  • Dutch approach in waterbeheer
  • Innovatief ontwerpen
  • Iconische architectuur en infrastructuur
  • Werken in andere culturen
  • Wet- en regelgeving
  • Visualiseren

Daarnaast werk je in een groep aan het project, waarbij experts je begeleiden. Jij kiest als student een rol, bijvoorbeeld ontwerper, bestuurder, beheerder of gebruiker. Vanuit die rol ga je aan de slag binnen het project. Je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Multidisciplinair dus. Je sluit de minor af met een online symposium.

specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen

Grondstoffen en fossiele energiebronnen raken op. Daarom stimuleert de overheid bouwbedrijven om meer circulair te denken en te doen.

Maar de bouwsector is conservatief. En circulair werken in de bouw zorgt voor dilemma's: Hoe richten we onze bebouwde omgeving in? Moeten we alle traditionele materialen zoals baksteen, beton en staal zomaar aan de kant zetten en vervangen door nieuwe, duurzame materialen? Of moeten we de gebruikte materialen juist een tweede leven geven?

Binnen de specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen werk je aan deze vraagstukken, zodat je na je studie goed voorbereid aan de slag kunt. In de eerste 10 weken bereid je in een groep een projectopdracht voor. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. Daarna werk je 10 weken samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling aan het project Duurzaam hergebruik. In een groep van 8 los je een probleem op voor een bedrijf.

specialisatie De energieleverende bebouwde omgeving

In 2050 moet de bebouwde omgeving energieneutraal zijn. Dat lijkt ver weg, maar de bouwsector moet hier nu al op inspelen.

Een enorme uitdaging, zeker als je je bedenkt dat de bebouwde omgeving nu ongeveer 40% van alle broeikasgassen uitstoot. Er zijn dus innovaties nodig op gebieds- en gebouwniveau. Bovendien moeten duurzame concepten als Smart City, gasloze wijken en nul-op-de-meter-woningen op grote schaal toegepast worden.

Naast technische innovaties zijn ook andere zaken belangrijk, zoals het creëren van draagvlak bij de gebruikers van een gebied of gebouw. En een optimale samenwerking tussen de uitvoerende bedrijven. Bovendien mogen de kosten niet de pan uit rijzen. Al deze onderwerpen komen samen in de minor.

In de eerste 10 weken maak je een projectplan voor een opdrachtgever. Je doet dit in een groep met 7 medestudenten. Daarnaast volg je vakken om je competenties verder te ontwikkelen. De tweede 10 weken werk je je project binnen het thema energie verder uit. Hierbij werk je ook individueel aan deelvragen. Het is een multidisciplinair project: je werkt samen met studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen lossen jullie een probleem op voor een bedrijf. Experts van Avans begeleiden je, maar natuurlijk maak je ook gebruik van de expertise van de opdrachtgever.

minor BIM, digitalisering en virtueel bouwen

Building Information Modelling (BIM), digitalisering en virtueel bouwen zijn dé actuele ontwikkelingen in de sector.

We staan daar voor enorme uitdagingen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit. Daarom moeten we sterk innoveren. Jij wilt na je studie aan de slag in deze sector. Zorg dan dat je kan BIM'en! Dat gaat niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om vaardigheden op het gebied van samenwerken, communiceren, informatiemanagement, modelleren en plannen.

Je gaat 3 praktijkdagen per week aan de slag bij een bedrijf dat erkend koploper is in BIM, digitalisering en virtueel bouwen. Daarnaast staat 1 dag in het teken van BIM-tools. Je leert werken met passende systemen en software. En elke week is er 1 dag op school met workshops van docenten en andere BIM-experts.

minor Disruptive Events: (Inter)national Disaster, Migration and Resilience (Engelstalig)

Gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact hebben je interesse. Zoals een overstroming, kernramp of orkaan. Samen met studenten uit allerlei vakgebieden ga je op zoek naar een juiste aanpak.

Samenlevingen worden al sinds mensenheugenis geconfronteerd met heftige, verstorende gebeurtenissen: disruptive events. Vloedgolven, aardbevingen, ebola, Q-koorts, varkenspest, oorlogen en aanslagen. Het zijn gebeurtenissen die we niet of nauwelijks zien aankomen. Een disruptive event heeft een grote impact op de samenleving en vraagt om snel en overtuigend ingrijpen. In deze minor krijg je inzicht in de dynamiek en het krachtenveld van disruptive events.

Buiten de grenzen van je vakgebied
Voor de aanpak van een disruptive event is politieke steun nodig. Maar ook het vertrouwen van burgers, geschikte opvanglocaties, een juiste infrastructuur, medische en sociale zorg, een veiligheidsplan en goede communicatie. Disruptive events vragen om een brede aanpak. Daarom treed je in deze minor buiten de grenzen van je eigen vakgebied en ga je samen met studenten van verschillende opleidingen op zoek naar oplossingen.

minor CO2-negatief ontwerpen

Ontwerpend onderzoeken met snel hernieuwbare materialen. Daar gaat het in deze minor over. De klimaatverandering is het zorgenkindje van onze tijd.

Willen we voorkomen dat de aarde buitensporig opwarmt, dan moeten we dingen verzinnen om CO2, en wellicht andere broeikasgassen, uit de atmosfeer halen. Dit is niet alleen een zorg voor wetenschappers en politici maar voor iedereen, ook voor diegenen die de gebouwde omgeving ontwerpen.

Deze minor is opgezet samen met het lectoraat Biobased Bouwen. Je maakt kennis met de mogelijkheden die je hebt als toekomstig stedelijk planner, projectontwikkelaar, aannemer, constructeur, bruggenbouwer, kunstenaar, architect, etc. om bij te dragen aan een betere toekomst voor de planeet en haar bewoners.

minor Bouwtechnische Bedrijfskunde

Een minor voor diegenen die zich willen bekwamen in de uitvoering van projecten in de bouw of de civiele sector. Het is druk in de bouw! Hoewel, dat is een understatement.

Daarom is nu het moment om veranderingen in de bouw- en infrasector door te voeren. Zo wordt deze sector niet alleen aantrekkelijker, maar krijgt hij ook het professionele karakter dat hij verdient.

In de minor Bouwtechnische Bedrijfskunde concentreren we ons op de uitvoerende kant van de bouw- of infrasector. Er komt zoveel kijken bij de voorbereiding en de realisatie van een bouwproject, kunstwerk of wegtraject! We hebben gemerkt dat dit deel in de diverse opleidingen onvoldoende aandacht krijgt. Terwijl dit wel nodig is om straks succesvol te kunnen werken bij aannemers, opdrachtgevers, adviesbureaus of in jouw eigen onderneming. Je leert dit in deze minor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 2 semesters. Je volgt vakken, werkt aan projecten en aan je persoonlijke ontwikkeling. Vanaf het begin pas je de theorie toe in de praktijk. Externe opdrachtgevers zijn direct betrokken bij alle projecten. De start ervan is meestal op de locatie van de opdrachtgever. Die verzorgt gastcolleges, inspireert en geeft feedback op je werk. Je ziet wat er met je voorstel gebeurt. Zo krijg je een goed beeld van de uitdagingen in de praktijk.
studeren in het buitenland
Jij wilt stage lopen in het buitenland. Of in het buitenland afstuderen. Dat kan. Je verrijkt je professionele blik door de ervaringen die je opdoet. Je krijgt tijdens je opleiding communicatietraining en je ontwikkelt je Engelse taalvaardigheid.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7969

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Kijk op Studiekeuze123 of dit voor jouw mbo-opleiding van toepassing is.
WO propedeuseNeem contact op met de Studenten Informatie Balie en vraag naar de instroomcoördinator.
hbo-pNeem contact op met de Studenten Informatie Balie en vraag naar de instroomcoördinator.
studie kosten
bron: Avans Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

101 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
20 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Avans
Ruimtelijke Ontwikkeling
€ 253 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 HHS
Climate & Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HR
Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
58 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Inholland
Ruimtelijke Ontwikkeling
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 NHL Stenden
Ruimtelijke ontwikkeling
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Saxion
Ruimtelijke Ontwikkeling (Urban Studies)
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Windesheim
Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Windesheim
Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.8
inhoud3.53.7
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.03.3
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 67 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je werkt straks als adviseur bij een projectontwikkelaar. Als vastgoedbeheerder bij een woningcorporatie of als beleidsmedewerker bij een gemeente of provincie. Je kunt ook eigen baas worden. Je diploma is een prima basis voor het starten van je eigen onderneming. Of je studeert door op de universiteit om bijvoorbeeld je mastertitel te halen in real estate. Je vergroot hiermee de kans op hogere functies.

Je start als junior en groeit door naar onderstaande functies.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2244gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
62%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
procesmanager
projectontwikkelaar
vastgoedmanager of -beheerder

Je geeft leiding aan de afdeling vastgoedbeheer van een organisatie. De verantwoordelijkheid voor onderhoud, beheer of verhuur van bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden ligt bij jou. Hiervoor sluit je de benodigde contracten af. Je ontwikkelt strategisch beleid voor het vastgoed: de inzet, waarden en prijzen.

bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite